Máte záujem o ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať?

Zavolajte nám
Telefón+421 908 411 311
Napíšte nám
Email

Doplnkové informácie

Tu nájdete praktické informácie, dokumenty, návody a rady, týkajúce sa nami poskytovaných služieb. Mohli by sa Vám zísť.

HAWB podmienky

HAWB podmienky si môžete vo formáte .pdf zobraziť pod týmto odkazom.

Damnar B/L podmienky

Bill of Lading podmienky si môžete vo formáte .pdf zobraziť pod týmto odkazom.

Spôsoby plnenia kontajnerov

Kontajner 20’

Paliet: 11 ks
Plocha: 10, 56 m2
Rozmer: 120x80 cm - europaleta
Spôsoby plnenia kontajneru 20

Kontajner 40’

Paliet: 24 ks
Plocha: 23, 04 m2
Rozmer: 120x80 cm - europaleta
Spôsoby plnenia kontajneru 40

Všeobecné zasielateľské podmienky

SSL / Zväz špedície a logistiky Českej republiky, vydanie 2005.

§ 601 ods. 1 Obch. zák. č. 513/91 Zb. definuje Zasielateľskou zmluvu nasledovne:
Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu. Ďalšie ustanovenia o zasielateľskej zmluve obsahujú §§ 601 až 629 a § 261 odsek 3 a § 399 Obch.zák. Zväz špedície a logistiky Slovenskej republiky ako odborná záujmová organizácia vydáva v zmysle § 273 ods. 1 Obch.zák. tieto Všeobecné zasielateľskej podmienky.


1. Zasielateľ je povinný


1.1. Zasielateľ je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a dbať, aby kvalitne. hospodárne a starostlivo uspokojil záujmy príkazcu. V rámci týchto činností:

a) riadne stará o veci, ktoré mu príkazcu zveril a o veci, ktoré pre príkazcu získal,

b) uschováva pre potreby príkazcu primeranú dobu a alebo na obdobie dohodnuté doklady, ktoré získal pri plnení zasielateľskej zmluvy,

c) upozorňuje príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov. V prípade, že príkazca trvá na pokynoch, nenesie zodpovednosť zasielateľ. Ďalej je zasielateľ oprávnený vyžiadať si u príkazcu doplnenie jeho príkazov, ak mu príkazcu odovzdal tieto pokyny nedostatočné,

d) pri nebezpečenstve z omeškania obstaráva dopravu tak, aby vyhovovala čo najviac záujmom príkazcu zasielateľovi známym. Ak je však možné vyžiadať si odsúhlasení príkazcu, vykonáva ďalšie kroky po tomto odsúhlasení,

e) obstaráva poistenie zásielky, pokiaľ je to s príkazcom dohodnuté. Zasielateľ nie je oprávnený pokladať púhy údaj ceny tovaru za príkaz na poistenie. Ak je poistenie dohodnuté, poisťuje zasielateľ podľa poisťovacích podmienok obvyklých v mieste plnenia. Nastal Ak poistný prípad, splní zasielateľ svoje zasielateľ svoje povinnosti tým, že postúpi príkazcovi na jeho želanie svoje nároky voči poisťovni. Tým nie je dotknuté vlastné rozhodnutie zasielateľa o poistení jeho zodpovednosti,

f) podáva príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo na nej už vznikla, akonáhle sa to dozvie a to bez zbytočného odkladu.

1.2. Pri plnení záväzku je zasielateľ povinný s vynaložením odbornej starostlivosti dojednať spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce čo najlepšie záujmom príkazcu, ktoré vyplývajú zo zmluvy a jeho príkazov alebo sú zasielateľovi inak známe.

1.3. Zasielateľ zodpovedá za škodu na prevzatej zásielke vzniknutú pri obstarávaní prepravy, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ani jej rozsah nemohol byť zmiernený.

1.4. Pri nebezpečenstve z omeškania postupuje, v záujme ochrany zásielky, aj bez pokynu príkazcu, aby boli čo najviac chránené záujmy príkazcu podľa okamžitých informácií známych zasielateľovi.

1.5. Zisťuje hmotnosť tovaru len vtedy, ak to bolo s príkazcom dohodnuté. Keď vzniknú pochybnosti, platí potvrdenie vystavené zasielateľom na druh, obsah, cenu, hmotnosť a príp. obal. O nových skutočnostiach je zasielateľ povinný bezodkladne informovať príkazcu.

1.6. Preskúmava oprávnenia príkazcu (osoby), ktorá sa týmto oprávnením preukáže.

1.7. Ak nebolo nič iného písomne ​​dohodnuté, skúma a vyhľadáva vhodnejší postup prepravy tovaru v rámci obchodných zvyklostí.

1.8. Riadi sa presne pokyny príkazcu ohľadom colného odbavenia. V prípade, kedy nie je možné vykonať colné konanie podľa príkazcu, je nutné ho o tom okamžite informovať. V takom prípade nezodpovedá zasielateľ za dobu omeškania.

1.9. Zasielateľ nie je však povinný preskúmavať alebo dopĺňať údaje príkazcu, pokiaľ to nie je obchodná zvyklostí.

2. Zasielateľ je oprávnený


2.1. Žiadať, aby mu bol daný písomne ​​príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz), ak zmluva nemá písomnú formu,

2.2. predať vhodným spôsobom zásielku na účet príkazcu, ak hrozí jej priamo podstatná škoda a ak nie je čas vyžiadať si pokyny príkazcu alebo ak váha príkazca s takými pokynmi a neurobí sám potrebné opatrenia,

2.3. požadovať na príkazcovi primeraný preddavok na náklady, spojené s plnením zmluvy a to skôr, než začne s jej plnením,

2.4. žiadať na príkazcovi dohodnutú odmenu (odplatu) alebo nebola-l i dohodnutá, odmenu (odplatu) podľa sadzieb zasielateľa. Zasielateľovi okrem toho prislúcha náhrada nutných a užitočných nákladov, vynaložených za účelom splnenia zasielateľskej zmluvy,

2.5. žiadať na príkazcovi zaplatenie odmeny (odplaty), akonáhle uzavrel zmluvu s dopravcom a zasielané veci mu odovzdal,

2.6. na žiadosť predchádzajúcich odosielatelia uplatňovať všetky oprávnenia, ktorá im prináleží najmä z ich záložného práva, aby tak mohol uspokojiť ich nároky, ak dohodnutá odmena (odplata) nezahŕňa všetky potrebné a užitočné náklady,

2.7. uplatňovať záložné právo na zásielke na zabezpečenie všetkých svojich nárokov vzniknutých zo odosielajúceho pomere, kým je zásielka u niekoho, kto ju má pri sebe menom zasielateľa alebo kým má zasielateľ listiny, ktoré ho oprávňujú so zásielkou nakladať,

2.8. považovať pokyn, týkajúci sa tovar za záväzný pre seba až do jeho odvolania príkazcom. Príkaz, aby bol tovar k dispozícii tretej osobe nemožno odvolať, akonáhle zasielateľovi dôjde dispozície tejto tretej osoby,

2.9. konať podľa vlastného uváženia, pri zachovaní záujmu príkazcu, najmä pri voľbe druhu dopravného prostriedku a trasy, ak nedostal dostatočný alebo uskutočniteľný pokyn,

2.10. ak to neodporuje zmluve alebo ak to nezakáže príkazca, najneskôr do začiatku uskutočňovania prepravy môže zasielateľ prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť sám.

2.11. použije Ak zasielateľ na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa (medzizasielateľa), zodpovedá pritom, akoby prepravu obstaral sám,

2.12. organizovať dopravu, vrátane voľby spôsobu prepravy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

3. Príkazca je povinný


3.1. dať zasielateľovi písomne ​​príkaz na obstaranie prepravy (zasielateľský príkaz), ak nemá zmluva písomnú formu a ak žiada o to zasielateľ,

3.2. ak hrozí zásielke bezprostrednej podstatná škoda, po vyzvaní zasielateľom okamžite tomuto odovzdať ďalšie pokyny. V opačnom prípade má zasielateľ právo zásielku predať v zmysle bodu 2 b),

3.3. zaplatiť zasielateľovi dohodnutú odmenu (odplatu), akonáhle zasielateľ uzavrel zmluvu s dopravcom, popr. poskytnúť primeraný preddavok,

3.4. uhradiť zasielateľovi dohodnutú odmenu (odplatu) alebo, ak nebola dohodnutá, odmenu (odplatu) podľa sadzieb zasielateľa,

3.5. vždy príkaz odvolať, ak tento príkaz na obstaranie dopravy nie je akceptovaný bez zbytočného odkladu (ak nie je medzi zasielateľom a príkazcom dohodnuté inak),

3.6. dať zasielateľovi k dispozícii správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach, potrebných na uzavretie zmluvy o preprave, ako napr. o jej hmotnosti, druh, počet kusov, rozmery a hmotnosť jednotlivých kusov, značky a Signa, spôsob balenia a označenie, či ide o nebezpečný v zmysle dohody ADR, RID a pod. Prípadné následky nesprávnych a neúplných údajov idú na ťarchu príkazcu,

3.7. upozorniť včas zasielateľa, obvyklým spôsobom, na verejne-právne príp. colne-právnej povinnosti spojené s prepravou tovaru, pokiaľ tieto povinnosti nie sú zasielateľovi známe. Príkazca zodpovedá zasielateľovi za všetky dôsledky takéhoto opomenutia,

3.8. poskytnúť zasielateľovi pri storne príkazu na obstaranie prepravy dohodnutú odmenu (odplatu) po odpočítaní ušetrených výdavkov. Ak preukáže príkazca, že zrušil objednávku z oprávnených dôvodov, za ktoré zodpovedá zasielateľ, má zasielateľ iba nárok na náhradu svojich výdavkov,

3.9 poskytnúť zasielateľovi vedľa dohodnutej odmeny (odplaty) náhradu nevyhnutných a užitočných nákladov, ako aj náhradu nákladov, ktoré zasielateľ účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku,

3.10. uhradiť zasielateľovi náhradu nákladov a príslušnú odmenu (odplatu) za spätnú dopravu tovaru, a to v rovnakej výške ako pri preprave príjemcovi, ak príjemca odmietne prevzatie jemu dovážanej zásielky. Odmenu treba tiež zaplatiť vtedy, keď objednávka na dobierku alebo iný spôsob výberu je dodatočne odvolaná a alebo suma nie je zaplatená,

3.11. uhradiť zasielateľovi pohľadávky za dopravné, clá, dane a iné poplatky, zaplatené zasielateľom, najmä ako oprávneným k dispozícii, alebo ako držiteľovi cudzieho tovar, ak zasielateľ za ne nezodpovedá.

4. Všeobecné ustanovenia


4.1. miesto plnenia
Miestom plnenia je pre všetky zúčastnené miesto prevádzkarne zasielateľa, na ktorú bola adresovaná objednávka, resp. udelený príkaz.

4.2. premlčanie
Nároky vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia veci sa voči zasielateľovi premlčujú uplynutím 1 roka. Pri právach, vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, keď zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach odo dňa, keď zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú platí premlčacia doba 4 roky. Nároky voči dopravcovi sa premlčujú podľa predpisov platných pre prepravnú zmluvu.

4.3. Lehoty plnenia zo zasielateľskej zmluvy
S výnimkou špecifického písomného dojednania, urobeného pred začatím prepravy, nezodpovedá zasielateľ za lehoty nakládky a vykládky, rovnako ako za určité poradie pri odoslaní tovaru rovnakým spôsobom dopravy. Označenie ako "veľtržnej tovar" neneopravňuje k prednostnému odbaveniu, pokiaľ nie je výslovne toto prednostné odbavenie prerokované.

4.4. Rozsah zodpovednosti zasielateľa

4.4.1. Ak zasielateľ zodpovedá zo zasielateľskej zmluvy za škodu, je jeho povinnosť nahradiť škodu obmedzená:

a) vo všetkých prípadoch sumou zodpovedajúcou SDR 20.000 na škodovú udalosť alebo viac škodových udalostí majúcich jednu a tú istú príčinu vzniku škody alebo

b) v prípade straty, zničenia alebo poškodenia zásielky pri obstaraní prepravy, prípadne zásielky prevzaté zasielateľom na prepravu alebo úkony s prepravou súvisiacim sumou zodpovedajúcou SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti stratené, zničené alebo poškodené zásielky

c) v prípade škody vzniknutej z oneskoreného dodania sumou zodpovedajúcu výške odmeny / odplaty / podľa bodu 3.4 Všeobecných zasielateľských podmienok

4.4.2. Nepriama škoda ani ušlý zisk sa nenahrádza.

4.4.3. Zasielateľ sa nemôže dovolať obmedzenej zodpovednosti podľa bodu 1 alebo 2 v prípade škôd ním spôsobených vedome (napr. Úmyselne alebo s vedomím, že škoda vznikne) ".

4.4.4. Zodpovednosť z prepravnej zmluvy
Zasielateľ nezodpovedá za dopravcu a prípadné nároky voči dopravcom vlastnímjménem a na účet príkazcu. Pri uplatnení týchto nárokov voči dopravcovi je posielajúci zaviazaný k súčinnosti, najmä pri predkladaní dokladov, týkajúcich sa zásielky, jej hodnoty atď. Ako podkladu pre uplatňovanie nárokov proti dopravcovi.

4.4.5. prekážky
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zasielateľ je v takých prípadoch oprávnený, nie však povinný, odstúpiť od zmluvy, aj keď zákazka bola už čiastočne vykonaná. Povinnosť zasielateľa dbať o záujmy príkazcu však trvá. Príkazca má však v týchto prípadoch to isté právo, keď na ňom nemožno spravodlivo požadovať, aby zotrval v zmluve. Ak odstúpi odosielateľ alebo príkazcu podľa uvedených ustanovení od zmluvy, má zasielateľ nárok na úhradu vynaložených nákladov a zaplatenia primeranej odmeny (odplaty). Zasielateľ je povinný preskúmať a upozorniť príkazcu, či neexistujú zákonné alebo úradné prekážky pre dopravu (napr. Obmedzenia dovozu a vývozu), pokiaľ sú mu známe.

4.4.6. skladovanie
Pokiaľ zasielateľ v rámci svojich činností vykonáva skladovanie vecí, riadi sa táto činnosť podľa podmienok zmluvy o skladovaní.

4.4.7. Právo záložné a zadržiavacie
Na zabezpečenie svojich nárokov voči príkazcovi má zasielateľ záložné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa alebo u niekoho, kto ju má u seba v jeho mene, alebo dokiaľ má zasielateľ listiny, ktoré ho oprávňujú, aby so zásielkou nakladal.

4.4.8. Úroky z omeškania
Omeškania s platením nastáva, aby bolo potrebné upomienky, 15 dní od doručenia vyúčtovania zasielateľa. Zasielateľ je oprávnený účtovať pri omeškaní dohodnutú sadzbu úrokov a pokiaľ nebola dohodnutá, úroky o 1% vyššie než je úroková sadzba, určená obdobne podľa § 502 Obch. zák.

4.4.9. Forma príkazov zasielateľovi
Príkaz zasielateľovi je udeľovaný písomne ​​a ak bol udelený inak, je nutné ho písomne ​​potvrdiť. Prijatie príkazu možno potvrdiť aj iným ako písomným spôsobom, popr. možno vyvodiť prijatie príkazu mlčky, ak nie je príkaz vrátený zasielateľom príkazcovi do určitej doby alebo bez zbytočného odkladu.

4.4.10. Účinnosť a platnosť všeobecných zasielateľských podmienok
Všeobecné zasielateľskej podmienky boli schválené valným zhromaždením Zväzu špedície a skladovanie SR dňa 15.12.1992, nový paragraf 4.4. 20. 04. 2005.

Ich účinnosť v tejto verzii je odo dňa 1.7. 2005. Tvorí neoddeliteľnú súčasť zasielateľskej zmluvy, ktorú uzatvára príkazcu sa zasielateľom, pokiaľ nie je medzi príkazcom a zasielateľom dohodnuté inak.

predseda Zväzu
Ing. Martin Drábek

Všeobecné obchodné podmienky

Prepravné podmienky Incoterms 2010

AFR / Letecká preprava

AFR / Letecká preprava Legenda

OFR / Námorná preprava

OFR / Námorná preprava

Dodacie podmienky pre všetky spôsoby prepravy

EXW - zo závodu / dohodnutej miesto dodania
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dá tovar k dispozícii kupujúcemu v objekte predávajúceho, alebo v inom mieste (napr. Závod, továreň, skladisko a pod.). Predávajúci nie je povinný nakladať tovar na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim ani nie je povinný odbaviť tovar na vývoz.

FCA - vyplatené dopravcovi / dohodnutej miesto dodania
Predávajúci dodáva tovar colne prerokovaný na vývoz dopravcovia ktorého menoval kupujúci, na dohodnutom mieste. Zvolené miesto dodania je rozhodujúce pre určenie zodpovednosti za naloženie tovaru v dohodnutom mieste. Pokiaľ dochádza k dodávke v objekte predávajúceho, je predávajúci je zodpovedný za naloženie, pokiaľ k dodávke dochádza na akomkoľvek inom mieste, predávajúci nie je zodpovedný za nakládku tovaru.

CPT- preprava platená do / dojednanej miesto určenia
Predávajúci vyberá dopravcu a hradí náklady spojené s tovarom až do miesta určenia. Riziká však prechádzajú skôr, už v okamihu odovzdania tovaru prvému dopravcovi, a kupujúci nesie nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru do starostlivosti dopravcu.

CIP - preprava a poistenie platené do / dojednanej miesto určenia
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru dopravcovi im menovanému. Predávajúci je povinný uhradiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého miesta určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru do starostlivosti dopravcu prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.

DAT - s dodaním do prekladiska / dohodnutej prekladiska v prístave alebo mieste určenia
Predávajúci splní dodania, keď je tovar vyložený v mieste určenia a dané k dispozícii kupujúcemu. Predávajúci znáša náklady a riziká spojené s dodaním tovaru vrátane vykládky tovaru až do dohodnutého prístavu alebo miesta určenia. Podmienka DAT vyžaduje, aby predávajúci tovar colne odbavil na vývoz.

DAP - s dodaním v mieste určenia / dohodnutej miesto určenia
Predávajúci splní dodania, v okamihu keď je tovar dané k dispozícii kupujúcemu na prichádzajúcom dopravnom prostriedku pripravené na vykládku v mieste určenia. Predávajúci znáša všetky riziká spojené s dodaním tovaru do určeného miesta. Náklady spojené s vykládkou tovaru znáša kupujúci. Podmienka DAP vyžaduje, aby predávajúci tovar colne odbavil na vývoz.

DDP - s dodaním clo platené / dohodnutej miesto určenia
Predávajúci znáša náklady a riziká až do určeného miesta v krajine dovozu. Naviac ešte zabezpečuje a hradí odbavenie tovaru pre dovoz, tj. Vybavuje a platia colné formality, hradí clo a dane a prípadné ďalšie poplatky spojené s dovozom do krajiny určenia. Podmienka DDP predstavuje maximálnu povinnosti pre predávajúceho.

Dodacie podmienky pre námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu

FOB - FOB / dojednaný prístav nalodenia
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď je tovar dodaný na palubu lode v dohodnutom prístave nalodenia. Riziko straty alebo poškodenia tovaru a ďalšie všetky náklady prechádza od tohto okamihu na kupujúceho. Pravidlo FOB vyžaduje, aby predávajúci odbavil tovar pre vývoz.

FAS - vyplatené k boku lode / dojednaný prístav nalodenia
Predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k boku lode v dohodnutom prístave nalodenia. Kupujúci nesie všetky náklady a nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru od tohto okamihu. FAS pravidlo vyžaduje, aby predávajúci odbavil tovar pre vývoz.

CFR - náklady a prepravné / dojednaný prístav určenia
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru na palubu lode v prístave nalodenia. Predávajúci je povinný zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

CIF - náklady, poistenie a prepravné / dojednaný prístav určenia
Predávajúci splní svoju povinnosť dodaním tovaru na palubu lode v prístave nalodenia. Predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné na prepravu tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale riziko straty a poškodenia tovaru, ako aj všetky dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. Predávajúci je ďalej povinný obstarať námorné poistenie kryjúce kupujúceho pred nebezpečenstvom straty a poškodenia tovaru počas prepravy, uzatvoriť poistnú zmluvu a zaplatiť poistné.

Typy kontajnerov

Box
Bulk
Open Top
Open Side
Insulated
Reefer
Platform
Flat
Collapsible
Tank
* Vzhľadom k maximálnym povoleným limitom na prepravu v príslušných krajinách nie je vždy možné využiť maximálnu nosnosť kontajnera. Pre upresnenie nás neváhajte kontaktovať.

Námorné a letecké Gateways


Námorné Gateway pre SR:

Hamburg / Bremerhaven / Bremen / Koper
Námorné Gateway

Letecké Gateway pre SR:

Bratislava / Viedeň
Letecké Gateway

Skratky

ATAActual time of arrivalSkutočný čas príjazdu
ATDActual time of departureSkutočný čas odchodu
AWBAir WaybillLetecký nákladný list
b/cbulk cargohromadný náklad
B/LBill of Ladingkonosament / lodné nákladný list
BAFBunker Adjustment Factorpalivová prirážka
C/Pcharter partyzmluva o nájme / prevádzky lode
CAFcurrency adjustment factormenová prirážka
cbftcubic feetkubická stopa
cbmcubic metremeter kubický
CFR/CIFcost and freight / Insurancenáklady a prepravné / poistenie do
CIPcarriage and insurance paid topreprava a poistenie platené do
Collicollinakladaný kus, počet kusov
CPTCarriage Paid Topreprava platené do
DAPdelivered at places dodaním na miesto určenia
DATdelivered at terminals dodaním do terminálu
dddelivereddodaný / vylodenia
DDPdelivered duty paids dodaním clo platené
DGRdangerous goods regulationsNebezpečný tovar letecká preprava
dkdeckpaluba
dmgedamageškoda / poškodenie
DWCCDeadweight cargo capacityčistá nosnosť lodi (max. Nosnosť nákladu)
DWTDeadweight all toldhrubá nosnosť lodi (vrátane pohonných hmôt, vody, zásob)
E.C.east coastvýchodné pobrežie
ETAExpected time of arrivalpredpokladané priplávanie
ETDExpected time of departurepredpokladané odplávanie
EXWex workszo závodu
FAKfreight all kindjednotná sadzba (pre všetky druhy tovaru)
FASFree Alongside Shipvoľne k boku lode
FIOfree in and outvoľne do a z lode
Fiosfree in and out and free stowedvoľne do a z lode vrátane uloženia (štauerky)
FCAfree carriervyplatené dopravcovi
FCLfull container loadnaplnený kontajner
FOBfree on boardvoľne na palubu
HScode Harmonized systems codesharmonizovaná položka sadzobníka
IATAInternational Air Transport Associationmedzinárodnej asociácie leteckých dopravcov
ICCInternational Chamber of CommerceMedzinárodná obchodná komora
IMDGInternational Maritime Dangerous GoodsMedzinárodný námorný preprave nebezpečného tovaru
IncotermsInternational Commercial TermsMedzinárodné pravidlá pre výklad dodacích doložiek
JCD-Jednotné colná deklarácia
L/Aletter of authorityplná moc
L/Cletter of creditakreditív
LCLless than container loadmenšie ako celokontajnerové náklad - kusovky
lpslumpsumpaušál (u dopravného)
POLPort of Loadingprístav odplávania
PODPort of Dischargeprístav doručenia
p/upick upvyzdvihnutie zásielky
Ro/Ro - vesselroll on / roll of vesselloď, na ktorú nabiehajú kolesové vozidlá ako náklad
TBAto be announcedbude vyhlásené
TEUtwenty-foot-equivalent unitoznačenie dvacetistopého kontajnera - jednotky
TTtransit timedoba prepravy