OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť DHL Logistics ( Slovakia ), Divízia DHL Global Forwarding s.r.o. (ďalej ako “DHL”) teší, že ste navštívili jej webovú stránku a zaujímate sa o našu spoločnosť a pracovné ponuky zverejnené na našej stránke. Je pre nás dôležité ochraňovať Vaše osobné údaje. Zároveň chceme, aby ste sa cítili bezpečne pri každej návšteve našej webovej stránky.
Všetky údaje, ktoré spoločnosť DHL získava a zhromažďuje, spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.
V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie zhromažďuje spoločnosť DHL pri návšteve týchto stránok a reakcii na jednotlivé pracovné ponuky a ako sú tieto informácie spracovávané a na aké konkrétne účely.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: KTO JE ZODPOVEDNÝ?

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov vykonávané:
Meno prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje:
DHL Global Forwarding (Slovakia) s.r.o.
Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava
Slovensko
IČO: 354 589 568
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 161278/B
Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Tím pre ochranu osobných údajov je tiež k dispozícii pomôcť pri žiadostiach o informácie, pri tvorbe návrhov alebo pri vybavovaní sťažností.
Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:
DHL Global Forwarding (Slovakia) s.r.o.
Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava
SK.DPO@dhl.com

ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Vaše údaje spracovávame preto, aby sme mohli:
    • realizovať posúdenie vhodnosti vašej osoby na pracovnú pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem
    • komunikovať s vami v rámci náborového procesu, reagovať na Váš záujem o pracovný inzerát a zabezpečovať korešpondenciu počas náborového procesu
    • spríjemniť vašu návštevu na našich webových stránkach / aplikáciách
    • s vašim súhlasom zostavovať štatistiky a databázy súvisiace s hľadaním zamestnania, náborovým procesom, hľadaním vhodných kandidátov a osobným rozvojom
    • a na účely zabezpečenia kvality, optimalizácie procesov a zabezpečenia plánovania.
Ďalšie podrobnosti, vrátane typu údajov, účelu spracovania a právneho základu, nájdete nižšie.

AKÉ SÚ PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB?

1. Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

2. Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
    • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
    • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, ku ktorých spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
    • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
    • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Ale majte, prosím, na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak je spracovanie vašich osobných údajov naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie, využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
    • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;
    • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje poskytli);
    • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
    • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

5. Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

6. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7. Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom, nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

AKO SI MOŽNO UPLATNIŤ JEDNOTLIVÉ PRÁVA?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podanie sťažnosti, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu SK.DPO@dhl.com. Na tejto adrese je vám súčasne k dispozícii naša zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO).
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme informovať.

DOBA UCHOVÁVANIA

Pri práci s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme oprávnení a povinní uchovávať osobné údaje vzhľadom na účel ich poskytnutia, okamžite tieto osobné údaje anonymizujeme z databáz a informačných systémov. Ak neodvoláte súhlas, ktorý ste dali v prípade, ak bol potrebný, Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 3 rokov od okamihu poskytnutia súhlasu. Ak zhodnotíme, že vaše údaje už nie sú potrebné na žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, tieto údaje zmažeme.

ČO SÚ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DP DHL?

Zásady ochrany osobných údajov DPDHL upravujú štandardy pre spracovanie osobných údajov platné pre celú skupinu DHL s osobitným dôrazom na tzv. transfery do tretích krajín, ktoré znamenajú prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o DPDHL ochrane osobných údajov, použite, prosím, nasledujúci odkaz: http://www.dhl.com/en/legal.html#privacy

KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU ICH POSKYTUJEME?

Všetky osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:
    • v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom, ak sme k tomu vyzvaní.
        ◦ na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:
            ▪ Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov. Takými sprostredkovateľmi sú najmä:
    1. administrátori webovej stránky
    2. poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy;
    3. poskytovatelia nástrojov pre správu a nahrávanie telefonických hovorov;
    4. poskytovatelia SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;
    5. poskytovatelia bezpečnostného monitoringu, ktorí spravujú náš kamerový systém,
    6. advokáti, daňoví poradcovia, audítori, vymáhacie agentúry.
Zoznam konkrétnych sprostredkovateľov osobných údajov, ktoré využívame, nájdete v zozname sprostredkovateľov uvedenom na webe DHL:
http://www.dhl.com/en/legal.html#privacy. Všetci naši spracovatelia sú zároveň viazaní záväznými pravidlami Supplier code of conduct DPDHL.

Z AKÝCH ZDROJOV ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci pri komunikácii s nami, prípadne z dokladov, ktoré nám predložíte. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe. V niektorých prípadoch je DHL oprávnená získavať osobné údaje z verejných registrov. Ide najmä o situácie, keď DHL uplatňuje svoje oprávnené záujmy, najmä záujem konať obozretne.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV MIMO EÚ

Vaše údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

ÚČELY SPRACOVANIA:
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI NÁBOROVÉHO PROCESU – VÝBER KANDIDÁTOV

Či už si hľadáte zamestnanie, odpovedáte na konkrétnu pracovnú ponuku, alebo inzerát, poskytujete nám svoje CV (priamo alebo v rámci našich procesov náboru a hľadania vhodných kandidátov), alebo nás kontaktujete iným spôsobom s cieľom získať informácie o zamestnaní alebo o pracovných pozíciách (elektronicky, písomne, prostredníctvom nášho náborového formulára, telefonicky atď.), poskytujete nám osobné údaje, ktoré spracúvame v priebehu celého procesu obsadzovania voľných pracovných pozícií a výberu vhodných kandidátov na tieto pracovné pozície.
V prípade, keď reagujete na konkrétnu pracovnú ponuku, spracúvame Vaše údaje v rámci predzmluvných vzťahov.
V prípade neposkytnutia údajov nemáte možnosť reagovať na pracovnú ponuku a nie je možné vás posudzovať ako kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu.
Ak súhlasíte so spracúvaním a uchovávaním vašich údajov v databáze záujemcov našej spoločnosti o prácu pre výber vhodných kandidátov na pracovné pozície, budú vaše údaje spracúvané s Vašim výslovným súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vyhlásenia na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu určenú na tento účel SK.DPO@dhl.com.
V rámci uvedených účelov môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje či kategórie osobných údajov.
    • Meno a priezvisko
    • Akademický titul, dosiahnuté vzdelanie
    • Adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa
    • Štátna príslušnosť
    • Dátum a miesto narodenia, rodné číslo
    • Telefónne číslo, e-mailová adresa
    • Očakávaná odmena/plat
    • Vodičské oprávnenie
    • Informácie uvedené vo vašom životopise, prípadne motivačnom liste, prílohy k vašej odpovedi na inzerát či vaša žiadosť o informácie
    • Pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom a súčasnom zamestnaní, prípadne hodnotenia predchádzajúcich zamestnávateľov
    • Informácie o registrácii na úrade práce
    • Informácie o bezúhonnosti z výpisu z registra trestov, o ktorého predloženie môžete byť požiadaný pri pracovných pozíciách, na ktoré sa vyžaduje jej preukázanie
    • Fotografia (ak nám ju poskytnete ako prílohu k svojmu životopisu)
    • Odkaz na váš profil na sociálnych sieťach a jeho obsah
    • Informácie o začiatku zamestnania, výške platu, ukončení zamestnania
    • Znalosť jazykov, špeciálne zručnosti/znalosti a profesijná kvalifikácia
    • Hodnotenie osobnostných charakteristík

NÁVŠTEVA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Spoločnosť DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov jej webových stránok. Pri návšteve našich webových stránok naše webové servery vždy dočasne ukladajú údaje o pripojení počítača, ktorý sa pripája na našu stránku, zoznam webových stránok, ktoré navštívite na našom webe, dátum a trvanie vašej návštevy, adresu IP vášho zariadenia, identifikačné údaje o type prehliadača a používanom operačnom systéme, ako aj webové stránky, cez ktoré ste sa pripojili na naše stránky. Dodatočné osobné informácie, ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. pri vyplňovaní on-line kontaktného formulára alebo žiadosti o informácie.
Právnym základom na spracovanie uvedených kategórií osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a plynulé nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.
Okrem toho používame súbory cookies, nástroje na sledovanie a opatrenia na zacielenie. Viac informácií o tom nájdete nižšie, v časti Online prítomnosť a optimalizácia webových stránok.
Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené geografické lokalizačné funkcie, resp. vo vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na poskytovanie služieb založených na polohe (napr. umiestnenie najbližšej pobočky, service pointu atď.). Tieto údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. Ak túto funkciu zakážete, vaše údaje budú okamžite odstránené.

ONLINE PRÍTOMNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Na určenie, koľko ľudí a ako často navštevuje naše webové stránky, používame sledovací softvér. Tento softvér nepoužívame na zhromažďovanie individuálnych osobných údajov alebo individuálnych adries IP. Údaje sa používajú iba v anonymnej a zhrnutej forme na štatistické účely a na vývoj webovej stránky.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

„Cookies” sú malé súbory, ktoré nám umožňujú uchovávať informácie súvisiace s Vaším osobným počítačom a vami, používateľom, konkrétne pokým navštevujete jednu z našich webových stránok. Cookies nám pomáhajú určiť, ako často sa vstupuje na naše internetové stránky, ako aj počet používateľov. A pomáhajú nám konfigurovať naše ponuky, aby boli pre vás čo najvhodnejšie a najúčinnejšie.
Na základe článku 6 ods.1 písm. f) GDPR používame „cookies na reláciu“, aby sme optimalizovali našu webovú stránku, a tým zaručili pohodlné a nerušené uspokojenie používateľov. Tieto cookies sú uložené výhradne počas trvania vašej návštevy na našich internetových stránkach. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.
Okrem toho používame "trvalé súbory cookies" na uchovávanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane vstupujú na niektorú z našich internetových stránok. Účelom používania súborov cookies je ponúknuť vám optimálne usmernenie pre používateľov, ako aj "rozpoznať" vás, a tak byť schopný prezentovať (pokiaľ možno) diverzifikované internetové stránky a nový obsah pri opakovanom používaní. Naše webové stránky obsahujú banner cookies, ktorý vás informuje o tom, že ak budete pokračovať v navigácii na webových stránkach, je to zvyčajne platný súhlas s ukladaním súborov cookies vo vašom zariadení. Právny základ pre spracovanie osobných údajov pomocou cookies na účely analýzy je článok 6 ods.1 písm. a) GDPR. Samozrejme, máte právo vzniesť námietky a zrušiť ich (pozri: Ako spravovať cookies).
Vo všeobecnosti nevytvárame individuálny profil vašich priamych aktivít. Obsah trvalého cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo. Meno, e-mailová adresa a pod. sa na väčšine našich stránok neuchovávajú.
Existuje výnimka:
Cookies analytiky Google / Google Analytics Cookies. Nízky počet krajín smie malej miere používať cookies analytiky Google (Google analytics cookies) na špecifické miestne účely. Tieto cookies používajú Vašu IP adresu na rozpoznávanie, avšak neidentifikujú vás ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zbierajú v anonymnej podobe. Cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše miestne stránky a používajú informácie na zostavovanie správ a aby nám pomohli zdokonaľovať miestne stránky.
Viac sa môžete dozvedieť o Google Analytics Cookies v tabuľke cookies DHL nižšie.
Inou možnosťou pre odhlásenie sa zo sledovania prostredníctvom Google Analytics na všetkých webových stránkach, je navštíviť
Google Analytics Opt-out Browser Add-on

DHL TABUĽKA SÚBOROV COOKIES A ICH KATEGÓRIÍ

Poskytli sme podrobnosti o všetkých súboroch cookies, ktoré sa používajú na týchto webových stránkach v nasledujúcej tabuľke.
Všetky súbory cookies v tejto tabuľke boli roztriedené podľa 4 očíslovaných skupín - príslušné čísla kategórie sú uvedené v stĺpci 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že súbory cookies môžu patriť do viac ako jednej kategórie.
Kategórie sú nasledujúce:
[1] Nevyhnutne potrebné: Tieto súbory cookies sú nutné k tomu, aby ste sa pohybovali po webových stránkach a používali ich funkcie. Bez týchto cookies nemôžeme poskytnúť služby, ktoré požadujete.
[2] Výkon: Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, napríklad, na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú súhrnné a teda anonymné. Využívajú sa iba pre zlepšenie fungovania internetovej stránky.
[3] Funkčnosť: Tieto súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si voľby, ktoré urobíte a poskytujú rozšírené, viac personalizované rysy. Tieto cookies napríklad môžu byť použité pre zapamätanie a uloženie posledného sledovacieho čísla, ktoré ste zadali pri použití sledovacej aplikácie. Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, môžu byť anonymné a nemôžu sledovať vašu činnosť pri prehliadaní iných webových stránok.
[4] Cielenie alebo reklama: Tieto súbory cookies sa využívajú na doručovanie reklamy dostatočne relevantnej pre vás a vaše záujmy. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu, koľkokrát určitú reklamu vidíte, a tiež napomáhajú merať efektívnosť reklamnej kampane. Zvyčajne sú umiestnené reklamnými sieťami s dovolením prevádzkovateľa portálu.

KATEGÓRIA COOKIE

Kategória cookie Názov Cookie Popis
[2] Výkon _ga Cookies spoločnosti Google na rozlíšenie pouužívateľov.
[2] Výkon _gat Cookies spoločnosti Google na rozlíšenie používateľov.
[2] Výkon _gid Cookies spoločnosti Google na rozlíšenie používateľov.
[4] Cielenie alebo reklama APISID Cookies spoločnosti Google, ktoré ukladajú údaje o interakcií s rôznymi Google službami (YouTube, Maps…)
[2] Výkon collect Cookies spoločnosti Google na rozlíšenie používateľov.
[3] Funkčnosť CookieConsent Slúži na zapamätanie používateľského súhlasu ohľadom Cookies
[4] Cielenie alebo reklama GPS Údaje GPS pre mobilných používateľov
[4] Cielenie alebo reklama HSID Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[4] Cielenie alebo reklama id Reklamná služba spoločnosti Google používa tieto cookies na lepšie cielenie reklamy.
[4] Cielenie alebo reklama LOGIN_INFO Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[1] Nevyhnutne potrebné PHPSESSID Tento súbor cookie umožňuje interné zdieľanie informácií medzi webovými stránkami.
[4] Cielenie alebo reklama PREF Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[2] Výkon r/collect Tieto cookies naše stránky ukladajú pre službu Google Analytics za účelom získavania štatistických dát ako počet návštev, doba zotrvania na stránkach a pod.
[4] Cielenie alebo reklama SAPISID Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[4] Cielenie alebo reklama SID Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[4] Cielenie alebo reklama SSID Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[2] Výkon ssupp.barclicked Funkcie chatu
[2] Výkon ssupp.chatid Funkcie chatu
[2] Výkon ssupp.opened Funkcie chatu
[2] Výkon ssupp.vid Funkcie chatu
[2] Výkon ssupp.visits Funkcie chatu
[2] Výkon VISITOR_INFO1_LIVE Súbor cookie nastavený spoločnosťou YouTube, ktorý meria šírku pásma, aby určil, či máte nové rozhranie prehrávača alebo staré.
[4] Cielenie alebo reklama YSC Cookies služby YouTube, ktoré slúžia na zber štatistických dát a zapamätanie používateľských nastavení.
[4] Cielenie alebo reklama yt-remote-cast-installed Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt-remote-connected-devices Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt-remote-device-id Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt-remote-fast-check-period Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt-remote-session-app Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt-remote-session-name Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt.innertube::nextId Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube
[4] Cielenie alebo reklama yt.innertube::requests Ukladá predvoľby používateľa prehrávača videa pomocou vloženého videa YouTube

COOKIES TRETÍCH STRÁN VO VLOŽENOM OBSAHU

Vezmite prosím na vedomie, že na niektorých stránkach nášho webu si môžete všimnúť, že boli vytvorené cookies, ktoré nie sú spojené s DHL. Keď navštívite stránku s obsahom vloženým napríklad z YouTube alebo Vimeo, môže poskytovateľ týchto služieb vytvoriť vo vašom webovom prehliadači svoje vlastné cookies. DHL nekontroluje použitie týchto súborov cookie a nemôže k nim pristupovať kvôli spôsobu, akým súbory cookie fungujú, pretože k súborom cookie môže pristupovať len ten, ktorý ich pôvodne vytvoril. Ďalšie informácie o týchto cookies nájdete na stránkach tretích strán.

WEB BEACONS

Aby sme udržali online obsah DHL ľahko použiteľný a aktuálny, používame služby webových analýz, ako sú Webtrends (viac informácií nájdete v časti Webtrends v tabuľke cookie DHL vyššie), aby nám pomohli pochopiť, ako ľudia využívajú naše služby webovej stránky. Tieto služby využívajú technológie zhromažďovania údajov, ako napríklad webové majáky. Web beacons sú malé elektronické obrázky, ktoré poskytujú súbory cookies, počítajú návštevnosť a chápu efektívnosť používania a webových stránok. Na druhej strane nám to umožňuje vedieť, aký obsah je pre našich návštevníkov zaujímavý, a pomáha nám poskytovať na našich webových stránkach prispôsobené informácie. Tieto Web Beacons sú anonymné a neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré vás identifikujú. Informácie sú anonymné a používajú sa iba na štatistické účely. Tieto údaje o webovej analýze a súbory cookies nemôžu byť použité na identifikáciu vás ako fyzickej osoby, pretože nikdy neobsahujú osobné informácie, ako napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresa.

AKO SPRAVOVAŤ SÚBORY COOKIE

Používanie našich produktov a služieb bez cookies je tiež možné. Vo svojom prehliadači môžete deaktivovať ukladanie súborov cookies, obmedziť ich na konkrétne webové stránky alebo nastaviť prehliadač, aby vás upozornil na odoslanie súboru cookies. Môžete tiež kedykoľvek odstrániť súbory cookies z pevného disku počítača (súbor: "cookies"). Upozorňujeme, že v tomto prípade budete musieť očakávať obmedzenú prezentáciu stránky a obmedzený návod používateľa.
Väčšina prehliadačov dovoľuje určitú kontrolu väčšiny cookies pomocou nastavení prehliadačov.
Ak chcete nájsť viac o cookies, vrátane toho, ako si pozrieť, ktoré cookies sa nastavili a ako ich riadiť a vymazávať, navštívte:
Všetko o cookies - External Link
Pre ďalšie rady o cookies, ktoré sú špecifické pre EÚ, a rozličné dostupné únikové možnosti, môžete navštíviť aj nasledujúcu webovú stránku:
Choice Vaše priame voľby - External Link
Ak chcete zrušiť sledovanie prostredníctvom služby LiveBall, budete musieť spravovať a odstraňovať súbory cookie pomocou nastavení prehliadača.
Viac informácií nájdete na adrese:
Všetko o cookies - External Link
Môžete sa aj rozhodnúť vycúvať z niektorého alebo všetkých reklamných cookies nastavených na vašom počítači navštívením webovej stránky sieťovej reklamnej iniciatívy
Network Advertising Initiative (NAI) - External Link
Nie každý, kto navštívi našu stránku, tak urobí s pomocou webového prehliadača. Napríklad niektorí používatelia pristupujú k webovým stránkam alebo aplikáciám DHL s pomocou mobilného prístroja. Ak je to tak, nemusia sa dať zablokovať cookies alebo uspôsobiť nastavenia webového prehliadača.
Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou dotMailer, budete musieť cookies spravovať a odstraňovať pomocou nastavení prehliadača.
Viac informácií nájdete na adrese:
Všetko o cookies - External Link
Ak chcete uniknúť zo sledovania pomocou Google Analytics na všetkých webových stránkach, choďte na:
Doplnkový únikový prehliadač Google Analytics - External Link
Iná možnosť je, keď sa chcete odhlásiť zo sledovania cookie MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na odkaz MediaMind Opt-Out nižšie.
MediaMind Opt-Out
Ak ste už predtým vycúvali a chceli by ste sa vrátiť na svoje nastavenie, kliknite na návratový odkaz MediaMind Opt-In nižšie.
MediaMind Opt-In
Ak chcete vylúčiť sledovanie zo stránok WebTrends Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku:
Webtrends Opting Out of Tracking Cookies
Momentálne ste sa rozhodli pre webový monitoring Eloqua na webových stránkach spoločnosti DHL.
Kliknite tu, ak chcete zrušiť sledovanie webových stránok Eloqua.
Ak chcete odstrániť sledovanie aplikácie Omniture na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na odkaz Omniture Opt-Out nižšie:
Omniture Opt-Out
Ak ste sa predtým rozhodli zrušiť svoje nastavenie, kliknite na odkaz Omniture Opt-In nižšie:.
Omniture Opt-In
Pamätajte si, prosím, že ak si vymažete cookies alebo použijete odlišný prehliadač či počítač, bude potrebné nastaviť si opätovne stav odhlásenia (opt-out status).

BEZPEČNOSŤ DÁT?

DHL podniká všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo ich zneužitím. Napríklad vaše osobné údaje sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné pre verejnosť. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL) počas prenosu. Znamená to, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi DHL, ak váš prehliadač podporuje protokol SSL.
Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť DHL e-mailom, radi by sme upozornili, že dôvernosť informácií nemožno zaručiť. Obsah e-mailových správ si totiž môžu prečítať tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie posielali výhradne poštou.

ZMENY VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidelne revidujeme naše vyhlásenie o ochrane údajov.
DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, spätne si to často kontrolujte, aby ste sa informovali o všetkých zmenách. Používaním webových stránok DHL súhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
Zverejnené dňa............